Budujemy dla przyszłości

Kontakt z akcjonariuszami

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „BUDECON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
ul. Braci Mieroszewskich 126B, 41-219 Sosnowiec,
Dokumentacja spółki jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS 0000161562,
Nr NIP: 6441010663,
Nr REGON: 272445889,
Kapitał zakładowy 700 000,00 zł opłacony w całości

Data

Temat

Treść ogłoszenia

Załącznik

25.06.2020r.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Braci Mieroszewskich 126B, 41-219 Sosnowiec, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

15.06.2020r.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 3 z 15 czerwca 2020 roku zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 4 z 15 czerwca 2020 roku zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałami nr 5 i 6 z 15 czerwca 2020 roku udzieliło absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 7 z 15 czerwca 2020 roku zatwierdziło sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałami nr 8, 9 i 10 z 15 czerwca 2020 roku udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

Powołanie członka zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 12 z 15 czerwca 2020 roku powołało Pana Marka Pucharskiego w skład Zarządu Spółki

Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 13 z 15 czerwca 2020 roku wyraziło zgodę na zawarcie umowy prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy i powierzenie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki – spółce pod firmą DOM MAKLERSKI NAVIGATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą nr 14 z 15 czerwca 2020 roku zmieniło Statut Spółki poprzez dodanie §26 ust. 3.
PROGRAM OPERACYJNY Inteligenty Rozwój